Menu
Koncert Transu

Koncert Transu

Kwietniowy koncert Zespoł...

XIII Memoriał Edwarda Jancarza

XIII Memoriał Edwarda Jancarza

No to jedziemy, poniżej z...

Artrosis na żywo

Artrosis na żywo

 Duże instrumentariu...

Koncert Artrosis

Koncert Artrosis

Artrosis – polski zespół ...

DAS MOON w pełni

DAS MOON w pełni

Klub Muzyczny „Kwinto” w ...

DAS MOON ponownie w Międzyrzeczu!

DAS MOON ponownie w Międzyrzeczu!

Muzycy z nie zapomnianego...

Prev Next

Rajd Ka­ra­ba­no­wa już 26 stycznia

Rajd Ka­ra­ba­no­wa już 26 stycznia

Mu­zeum For­ty­fi­ka­cji i Nie­to­pe­rzy w Pnie­wie koło Mię­dzy­rze­cza za­pra­sza w nie­dzie­lę na dzie­wią­tą edy­cję im­pre­zy pod nazwą "Rajd Ka­ra­ba­no­wa", or­ga­ni­zo­wa­ną w rocz­ni­cę prze­ła­ma­nia linii nie­miec­kich for­ty­fi­ka­cji przez Armię Czer­wo­ną w 1945 r.

Rajd to także wy­da­rze­nie słu­żą­ce pro­mo­cji Mię­dzy­rzec­kie­go Re­jo­nu Umoc­nio­ne­go - jed­nej z naj­więk­szych atrak­cji tu­ry­stycz­nych wo­je­wódz­twa lu­bu­skie­go - po­in­for­mo­wał Grze­gorz Urba­nek z Mu­zeum For­ty­fi­ka­cji i Nie­to­pe­rzy w Pnie­wie.

Tra­dy­cyj­nie im­pre­za roz­pocz­nie się od zło­że­nia wią­za­nek kwia­tów przed po­mni­kiem ra­dziec­kie­go czoł­gi­sty mjr Alek­sie­ja Ka­ra­ba­no­wa we wsi Wy­so­ka nie­da­le­ko Pnie­wa, a przed po­łu­dniem na te­re­nie mu­zeum pla­no­wa­ny jest start do rajdu sa­mo­cho­dów te­re­no­wych pod ha­słem "Od­kry­wa­my Fortyfikację".


W
 Pnie­wie bę­dzie oka­zja do zwie­dze­nia bun­kru Pz.W. 717, w któ­rym zo­sta­ło zre­kon­stru­owa­ne wy­po­sa­że­nie z okre­su II wojny świa­to­wej, a także prezentacja sprzętu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz sprzętu ratowniczo-medycznego i najnowszych technik ratowania życia. Bę­dzie również ogni­sko i inne atrak­cje.

Udział w "Raj­dzie Ka­ra­ba­no­wa" bę­dzie także oka­zją do po­zna­nia hi­sto­rii i ta­jem­nic nie­miec­kich for­ty­fi­ka­cji.

W stycz­niu 1945 r., po­mi­mo po­tęż­nych umoc­nień na gra­ni­cy pol­sko-nie­miec­kiej, ra­dziec­kie woj­ska pan­cer­ne szyb­ko po­ra­dzi­ły sobie ze sfor­so­wa­niem Mię­dzy­rzec­kie­go Re­jo­nu Umoc­nio­ne­go, nie od­no­sząc po­waż­nych strat. W akcji wy­róż­nił się do­wód­ca ba­ta­lio­nu czoł­gów 44. Bry­ga­dy Pan­cer­nej mjr Alek­siej Ka­ra­ba­now, który w nocy z 29 na 30 stycz­nia 1945 roku wraz ze swoim od­dzia­łem sfor­so­wał za­po­rę prze­ciw­pan­cer­ną w obec­nym Pnie­wie, bez wy­strza­łu. Do star­cia do­szło jed­nak w po­bli­skiej wsi Wy­so­ka. Je­dy­nym ra­dziec­kim żoł­nie­rzem, który po­legł, był mjr Ka­ra­ba­now. To wy­da­rze­nia upa­mięt­nia po­mnik ra­dziec­kie­go ofi­ce­ra, a od 2005 roku w ostat­nią nie­dzie­lę stycz­nia or­ga­ni­zo­wa­ny jest rajd jego imie­nia.

Mię­dzy­rzec­ki Rejon Umoc­nio­ny (Fe­stungs­front Oder-War­the Bogen) to po­tęż­ny sys­tem po­nie­miec­kich for­ty­fi­ka­cji, zbu­do­wa­ny w la­tach 30. XX wieku na po­gra­ni­czu nie­miec­ko-pol­skim. Po­ło­żo­ny jest w łuku Odry i Warty, roz­cią­ga się na od­cin­ku ok. 100 km. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem for­ty­fi­ka­cji jest sys­tem pod­ziem­nych tu­ne­li wy­bu­do­wa­nych w oko­li­cach Mię­dzy­rze­cza.

Bu­do­wa schro­nów bo­jo­wych na od­cin­ku pół­noc­nym i po­łu­dnio­wym ru­szy­ła w lecie 1936 r. Osta­tecz­nie do wy­bu­chu II wojny świa­to­wej Niem­cy na całej stu­ki­lo­me­tro­wej linii umoc­nień zdą­ży­li wy­bu­do­wać 106 bun­krów, z któ­rych 21 po­łą­czo­no wspól­ną sie­cią pod­ziem­nych tu­ne­li o łącz­nej dłu­go­ści ponad 30 ki­lo­me­trów i głę­bo­ko­ści do 40 me­trów.

W okre­sie wo­jen­nym for­ty­fi­ka­cje były wy­ko­rzy­sty­wa­ne jako pod­ziem­ne fa­bry­ki. Firma Da­im­ler-Benz pro­du­ko­wa­ła tam czę­ści do sil­ni­ków sa­mo­lo­to­wych.

Na prze­ło­mie stycz­nia i lu­te­go 1945 roku Ro­sja­nie za­ję­li całą po­tęż­ną linię for­ty­fi­ka­cyj­ną w ciągu trzech dni, gdyż w tym cza­sie za­ło­gi po­szcze­gól­nych bun­krów sta­no­wi­ły jed­nost­ki bar­dzo nie­licz­ne i słabo wy­szko­lo­ne.

Obec­nie Mię­dzy­rzec­ki Rejon Umoc­nio­ny sta­no­wi jedną z naj­więk­szych atrak­cji tu­ry­stycz­nych Ziemi Lu­bu­skiej, od­wie­dza­ną przez ludzi z ca­łe­go świa­ta. W pod­ziem­nych bun­krach i ko­ry­ta­rzach mie­ści się po­nad­to naj­więk­szy w Eu­ro­pie re­zer­wat nie­to­pe­rzy.
plakat karabanow big

Miejsce zrzutu desantu poniżej:

 
Wyświetl większą mapę

 

Powrót na górę
Info for bonus Review William Hill here.

Polecane

Gminy

O nas

Znajdź nas